Duyuru

Özel Sayı: Yemek ve Toplum

2020 (Cilt 40 / Sayı 1)


Sayı Editörleri

Erhan Akarçay (Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Mustafa Koç (Prof. Dr., Ryerson University Sosyoloji Bölümü)
Ayşen Şatıroğlu (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)


Yazı Teslimi İçin Son Tarih

1 Ocak 2020


İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmaktadır.


İlk sayısı 1917 yılında basılan ve Türkçedeki ilk sosyoloji dergisi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, hâlihazırda yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan; Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin tarafından taranıp indekslenen hakemli akademik bir dergidir.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, teorik ve pratik sosyoloji araştırmalarının yanı sıra, diğer sosyal bilim alanlarında çalışan bilim adamlarının katkılarına da açıktır. Dergi ayrıca değerlendirme yazıları, konferans, sempozyum ve atölye raporlarına da yer vermektedir.

Yemek; kültürün en önemli bileşenlerinden aynı zamanda insanın en yaşamsal ihtiyaçlarından birisi. Toplumsal değişmeyle birlikte yeme biçimlerimiz, yeme alışkanlıklarımız, yeme pratiklerimiz değişiyor. Yediklerimizin üretim koşullarından tedarikine, ne yediğimiz, kimle yediğimiz ve ne sıklıkta yediğimiz sürekli değişiyor. Kültürel buluşla, ilişkilerle, göçlerle ve küreselleşme olgusuyla birlikte bir yandan birbirine daha çok benzeşen, öte yandan ayrışan yemek kültürleri karşımıza çıkıyor. Mutfak kültürlerinin sınırları yeniden çiziliyor. Yemek/gıda eksenli olarak kimliklerimiz yeniden inşa ediliyor. Beslenme alışkanlıklarımız, yeme pratiklerimiz ve sınıfsal farklılıklarımız/ortaklıklarımız daha öncesinde hiç olmadığı kadar yemek üzerinden yeniden tanımlanıyor. İletişim biçimlerimizin değişimi yemekle/gıdayla olan etkileşimimizi değiştiriyor.

Günümüzde gıda/yemek, toplumsal yaşam içerisinde en önemli sorunlardan birisi hâline dönüşüyor. Kentleşme, tarımsal üretim biçimlerinin dönüşmesi, üretici ve tüketici arasındaki ilişkinin kopma noktasına gelmesi, endüstriyel gıda üretiminin artması, gıda korkusunun yaygınlaşması, gıda ve çevre krizlerinin yaygınlaşması, sınıflar arası ayrımların belirginleşmesi, gösterişçi tüketimin yoğunluk kazanması, yemeğin medyadaki temsillerinin çoğalması gibi olgular gıda meselesinin sosyologlar için önemini ortaya koyuyor. Son yıllarda topraktan sofraya; üretim, dağıtım, bölüşüm ve tüketim ilişkileri ekseninde gıdayı toplumsal bir olgu olarak ele alan yaklaşımlarla sosyologlar toplumsal ilişkilerde gıdanın önemini gösteren önemli katkılarda bulunuyorlar. Sosyolojinin geniş perspektifli yaklaşımı ve disiplinlerarası kuramsal ve metodolojik iletişime açıklığı yeni gelişmekte olan gıda çalışmaları dalında da sosyolojik yaklaşımın önemini gözler önüne seriyor.

Bu Özel Sayı, değişen bir toplumsal bağlamda gıdaya ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler ve anlamlar açısından yaklaşan, yapısal ve kurumsal ilişkilerdeki farklılıklara ve benzerliklere yerel ve küresel bir yaklaşımla anlamaya çalışan, eleştirel bakış açısına sahip çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi’nin bu Özel Sayısında aşağıda belirtilen konulara odaklı sosyolojik incelemelere yer verilecektir. 

•    Yemek/gıda ve kültür
•    Yemek/gıda ve toplumsal sınıf
•    Yemek/gıda ve göç
•    Yemek, kimlik ve/veya ulusal kimlik
•    Yemek/gıda ve kültürel çalışmalar
•    Yemek/gıda ve küreselleşme
•    Gıda coğrafyası
•    Gıda ve beslenmenin toplumsal bağlantıları
•    Gıda/yemek ve kent
•    Yemek/gıda sosyolojisi
•    Yeme içme sosyolojisi
•    Yemek/gıda ve iletişim
•    Yemek/gıda ve sosyal medya
•    Gıda ve tüketim
•    Gıda hakkı
•    Gıda egemenliği
•    Gıda güvencesi
•    Gıda ve toplumsal eşitsizlikler

Yukarıdaki belirtilen alanla sınırlı olmayacak özellikle sosyoloji içinden ama farklı disiplinlerden gıda/yemek sosyolojisi alanının gelişimine katkı sağlayacak araştırma makalelerini, teorik tartışmaları ve metodolojik olarak öneriler içeren metinleri bu özel sayıda değerlendirmek istiyoruz.
Makale gönderimi Türkçe ya da İngilizce olarak http://iusd.istanbul.edu.tr/tr/content/makale-gonderme-kilavuzu/makale-gonderme-kilavuzu adresi üzerinden 1 Ocak 2020 tarihine dek yapılabilecektir. Editörlere sorularınız için Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akarçay’ın eakarcay@anadolu.edu.tr, Prof. Dr. Mustafa Koç’un mkoc@ryerson.ca ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Şatıroğlu’nun aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr adreslerine, teknik sorularınız için sosyolojidergi@istanbul.edu.tr adresine yazabilirsiniz.