Yıl : 2018 Cilt : 38 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Yeni (Proje) Konutlar ve Yeni Çekirdek Aileler

Open Access

Öz

İstanbul’da evlerin ve ailelerin değişimiyle ilgili gözlemlerimiz nedeniyle, ‘yeni (proje) konut alanlarını toplumsal etkileri üzerinden ele almayı planladık. Bu doğrulta iki soru sorulabileceği düşündük: (i) Konut planı ile aile tipi arasında ilişki olabilir mi? (ii) Konut çevresi, aileler ve komşular arası ilişkilerde etkili olabilir mi? Birinci soru mikro düzeyde konuya yaklaşırken ikinci soru mezo düzeyde konuya yaklaşmakta ve konutu sadece yapı olarak ele almamakta ve çevresiyle birlikte etkileşim unsuru olup olmadığını sorgulamaktadır. Her iki düzeyde de konuyu ele almak açısından elimizde literatür mevcuttur. Bu çalışmada literatüre ek olarak, içerik analizi tekniği kullanılarak Ekim 2015/Ekim 2016 tarihleri arasında Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan konut reklamları taranmış, reklam metin ve görsellerinin verdiği mesajların frekansları analiz edilmiştir. Metinlerde öne çıkan ilk beş tema değerlendirildiğinde; doğa-yeşil, bulunduğu konum (bulunduğu yer ve bu yerin ulaşım imkanları), kalite, lüks ve prestijle ifade edilen yeni yaşam tarzı dikkat çekicidir. Hatta görsellerin analizinden anlaşıldığı gibi bu mesajlar, yaşam tarzını pekiştiren unsurlardan oluşmaktadır. Yeni yaşam tarzı, ailelerin dayanışma beklentileri üzerine kurulu değildir. Aksine eve kapalı bir hayatı sunmaktadır. Bu doğrultuda, yeni konut alanlarının, çekirdek ailenin çevresiyle ne dayanışma ne de sorumluluk ya da müdahale istemeyen yeni kimliğine kavuşmasında etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Konut   Aİle   Yeni-(proje)-konut   Yeni-çekirdek-aileler   Mahalleler   Konut-çevresi  

Sorumlu Yazar

Ayşen Şatıroğlu

Kaynakça

 • Akbıyık, M. (2018). Sosyoloji’de gündelik hayat: Mekân ve reklam [Everyday life in Sociology:
 • Space and advertising] (Doctoral dissertation, İstanbul University, İstanbul). Retrieved from
 • http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Akgün, A. A. (2012). Korumalı yerleşimlerim pazarlama söyleminde kültür ve mekân [Culture and
 • space in marketing discourse of protected placements]. İdealkent, 6, 208‒223.
 • Akyol-Altun, D. (2010). Kapalı konut siteleri ve ‘mahalle’ kavramı [Gated communities and
 • concept of neighborhood]. İdealkent, 2, 216‒244.
 • Alver, K. (2007). Steril hayatlar: Kentte mekânsal ayrışma ve güvenlikli siteler [Sterile lives:
 • Spatial segregation and security sites in the city]. Ankara, Turkey: Hece Yayınları.
 • Alver, K. (2017). Mahalle. In K. Alver (Ed.), Kent sosyolojisi [Urban sociology] (pp. 213‒230).
 • Konya, Turkey: Çizgi Kitapevi.
 • Ayata, S. (1989). Toplumsal bir çevre olarak gecekondu ve
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2018.38.2.0103

Tam Metin (PDF)

New (Project) Housing and New Nuclear Families

Open Access

Öz

Due to our observations concerning changes in homes and families in Istanbul, we plan to address the societal effects of new (project) housing zones. Accordingly, two pertinent questions may be asked: (i) “Is there a relationship between housing plans and family types?”, (ii) “Does housing environment affect the relationships between families and neighbors?” The first question addresses the issue from the micro-level whereas the second addresses it from the meso-level and asks whether houses are simply to be considered as a physical structure and whether houses interact with their environment. Existing literature addresses this issue from both of these levels. Using content analysis techniques, this study analyzes the frequencies of the messages attempted to be delivered through the texts and visuals of advertisements published in the Turkish daily newspaper Hürriyet over a oneyear period spanning October 2015 to 2016. Upon evaluation, five themes emerge from the texts, indicating a new life style: (i) nature/green areas, (ii) housing development’s milieu, (iii) quality, (iv) luxury, (v) prestige. As a result, it is thought that new housing zones are effective in helping new nuclear families not wanting solidarity with, responsibility to, or intervention from their environment to attain a new identity

Anahtar Kelimeler

House   Home   Family   New-(project)-housing   New-nuclear-families   Neighborhoods   Housing-environments  

Sorumlu Yazar

Ayşen Şatıroğlu

Kaynakça

 • Akbıyık, M. (2018). Sosyoloji’de gündelik hayat: Mekân ve reklam [Everyday life in Sociology:
 • Space and advertising] (Doctoral dissertation, İstanbul University, İstanbul). Retrieved from
 • http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Akgün, A. A. (2012). Korumalı yerleşimlerim pazarlama söyleminde kültür ve mekân [Culture and
 • space in marketing discourse of protected placements]. İdealkent, 6, 208‒223.
 • Akyol-Altun, D. (2010). Kapalı konut siteleri ve ‘mahalle’ kavramı [Gated communities and
 • concept of neighborhood]. İdealkent, 2, 216‒244.
 • Alver, K. (2007). Steril hayatlar: Kentte mekânsal ayrışma ve güvenlikli siteler [Sterile lives:
 • Spatial segregation and security sites in the city]. Ankara, Turkey: Hece Yayınları.
 • Alver, K. (2017). Mahalle. In K. Alver (Ed.), Kent sosyolojisi [Urban sociology] (pp. 213‒230).
 • Konya, Turkey: Çizgi Kitapevi.
 • Ayata, S. (1989). Toplumsal bir çevre olarak gecekondu ve
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2018.38.2.0103

Tam Metin (PDF)