Yıl : 2019 Cilt : 39 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Çocuğun Ekonomik Değerini Etkileyen Faktörler: 2016 Aile Yapısı Araştırması Analizi Üzerinden Sosyolojik Bir Değerlendirme

Open Access

Öz

Bu çalışmanın amacı; 2016 ‘Aile Yapısı Araştırmasının (TAYA 2016)’ verilerine dayalı olarak anne-babaların çocuklara ilişkin ekonomik beklentilerini etkileyen faktörleri analiz etmek ve bu faktörlerin güncel boyutlarını değerlendirmektir. Çalışma esas olarak Türk toplumunda uzun yıllardır yaşanan ekonomik, kültürel ve sosyal değişimlerin bağlamını dikkate alarak; bireylerin demografik, sosyoekonomik, kültürel ve yerleşim yeri özelliklerinin çocuğun ekonomik değerine/maddi faydasına atfettikleri anlamları önemli ölçüde belirlediği varsayımına dayanmaktadır. Verilerin analizi sonucunda, daha genç kuşaklardan olan, daha az çocuğu olan, daha yüksek eğitim ve sosyoekonomik statüye sahip, daha seküler tutumları benimsemiş, kent sosyal ortamında daha uzun süredir yaşayan bireylerin çocuklardan maddi/ ekonomik katkı beklenti düzeyinin daha ileri yaşlarda olan, daha düşük eğitime ve sosyo-ekonomik statüye sahip, daha dindar tutumları benimsemiş ve daha kırsal özellikte ki yerleşim yerlerinde yaşayan bireylerden anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, Türkiye’de modernleşme dinamikleriyle birlikte, eğitimli, sosyo-ekonomik statüsü yüksek, seküler değerleri benimsemiş ve tolerans seviyesi yüksek bireylerde daha fazla olmak üzere, çocuklara yönelik eşitlikçi değerlerin öne çıktığına ve özellikle çocuğun özerkliğine, bireysel yaşantısına ve başarısına verilen önemin artmasına bağlı olarak çocukluktan maddi fayda beklentisinin azaldığından bahsedilebilir.

Anahtar Kelimeler

Aile   Çocuğun-değeri   Ekonomik-değer   Kuşaklararası-ilişkiler   Türkiye-Aile-Yapısı-Araştırması   Sekülerleşme  

Sorumlu Yazar

Sutay Yavuz

Kaynakça

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2014a). Türkiye aile yapısı araştırması 2006 (2. bs.). Ankara: Yazar.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2014b). Türkiye aile yapısı araştırması 2011. Ankara: Yazar.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2015). Türkiye’de evlilik tercihleri. Ankara: Yazar.
 • Aysan, M. F. (2018). Nesiller arası transferin değişimi ve mutluluğa etkisi. Yasemin Esen ve Cenap Nuhrat (Ed.), Türkiye aile yapısı ileri istatistik analizi içinde (s. 314–333). Ankara: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
 • Başbakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğü. (2010). Türkiye’de aile değerleri araştırması. Ankara: Manas Medya. Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Beşpınar, F. U. ve Beşpınar, L. Z. (2018). Türkiye’de orta üst sınıf laik ve muhafazakâr kimliklerin babalık deneyimleri üzerinden irdelenmesi: Benzerlikler, farklılıklar, önyargılar ve mesafeler. Toplum ve B
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0101

Submission : 10 Mar 2019

Published : 31 Ara 2019

Tam Metin (PDF)

Factors Affecting Children’s Economic Value in Turkey: A Sociological Analysis of the 2016 Family Structure Research

Open Access

Öz

This study examines the factors affecting parents’ economic (material) expectations from their children in Turkey through data from the 2016 Family Structure Research (2016 Aile Yapısı Araştırması). The data analysis shows the level of economic contribution expected from children to be significantly lower for individuals from younger generations who have lived longer in an urban social environment, have fewer children, have higher education and socioeconomic statuses, and have adopted more secular attitudes compared to those from older generations who lived longer in rural settlements, have more children, have lower educational and socioeconomic statuses, and have more religious attitudes. The study indicates the financial benefits expected from children to decrease as a result of the egalitarian values that emerge in children and the increased importance given to children’s autonomy, individual life, and success, especially for secular and tolerant individuals with higher socioeconomic and educational statuses.

Anahtar Kelimeler

Economic-value   Family-Structure-Research-of-Turkey   Intergenerational-relations   Value-of-children   Secularization  

Sorumlu Yazar

Sutay Yavuz

Kaynakça

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2014a). Türkiye aile yapısı araştırması 2006 (2. bs.). Ankara: Yazar.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2014b). Türkiye aile yapısı araştırması 2011. Ankara: Yazar.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2015). Türkiye’de evlilik tercihleri. Ankara: Yazar.
 • Aysan, M. F. (2018). Nesiller arası transferin değişimi ve mutluluğa etkisi. Yasemin Esen ve Cenap Nuhrat (Ed.), Türkiye aile yapısı ileri istatistik analizi içinde (s. 314–333). Ankara: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
 • Başbakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğü. (2010). Türkiye’de aile değerleri araştırması. Ankara: Manas Medya. Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Beşpınar, F. U. ve Beşpınar, L. Z. (2018). Türkiye’de orta üst sınıf laik ve muhafazakâr kimliklerin babalık deneyimleri üzerinden irdelenmesi: Benzerlikler, farklılıklar, önyargılar ve mesafeler. Toplum ve B
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.2019.39.2.0101

Submission : 10 Mar 2019

Published : 31 Ara 2019

Tam Metin (PDF)