Yıl : 2018 Cilt : 38 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Kaideden İstisnaya: Gelişmecilik ve Kültürelciliğin Ötesinde Tarihsel Sosyolojinin İmkânları

Open Access

Öz

“İlerleme” düşüncesinin yirminci yüzyıl ortalarındaki izdüşümlerinden olan “siyasal gelişme” paradigması, İkinci Dünya Savaşı akabinde, karşılaştırmalı siyaset biliminde işgal ettiği merkezî yeri, önce işlevselci bir perspektifin hâkim olduğu nicel araştırmalara, ardından da antropolojiden beslenen kültürelci yaklaşımlara bırakmıştır. Bu makale, tıpkı toplumsal gibi siyasal değişimin de tekbiçimli ve ereksel olduğunu savlayan evrenselci “siyasal gelişme” kuramlarından, geleneğe aşırı vurgu yaparak siyasal değişim süreçlerini tikelleştirmeye yönelen “kültürelci” yaklaşımlara doğru seyreden süreci mercek altına almaktadır. Ayrıca, bu iki yaklaşıma alternatif olarak tarihsel sosyolojinin imkânlarını tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Bu eksende; ilk olarak, klasik sosyolojiden ilham alan ve değişimin içsel bir süreç olduğunu iddia ederek toplumları tektipleştiren siyasal gelişmeci perspektif farklı tezahürleriyle incelenecektir. Ardından, sosyal bilimlerde antropolojinin giderek ön plana çıkmasıyla önem kazanan kültür kavramının toplumsal değişime dair çözümlemelere dâhil edilmesine koşut olarak ortaya çıkan, toplumların ve değişim süreçlerinin benzersizliğine vurgu yapan kültürelci yaklaşımlar değerlendirilecektir. Son olarak, bu iki kutba mesafeli duran, sosyal bilimsel bilginin interdisipliner yeni bir organizasyonunu ifade eden tarihsel sosyolojinin, toplumsal ve siyasal değişimi konu alan incelemelere sağlayacağı katkılar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler

İlerleme   Siyasal-gelişme   Modernleşme   Kültürelcilik   Karşılaştırmalı-siyaset-bilimi   Antrolopoloji   Tarihsel-sosyoloji  

Sorumlu Yazar

Enes Kabakcı

Yazarlar

Enes Kabakcı

Kaynakça

 • Abélès, M., & Jeudy, H.-P. (1997). Anthropologie du politique. Paris: Armand Colin.
 • Almond, G. A. (1965). A developmental approach to political systems. World Politics, XVII(2),
 • 183–214.
 • Anderson, P. (1974b). Lineages of the absolutist state. London: New Left Books.
 • Anderson, P. (1974a). Passages from antiquity to feudalism. London: New Left Books.
 • Apter, D. (1955). The Gold Coast in transition. New Jersey: Princeton University Press.
 • Apter, D. (1967). The politics of modernization. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Apter, D. (1970). The role of traditionalism in the political modernization of Ghana and Uganda.
 • In D. Apter (Ed.), Some conceptual approaches to the study of modernization. New Jersey:
 • Englewood Cliffs.
 • Apter, D. (1972). Ghana in transition. New Jersey: Princeton University Press.
 • Apter, D. (1988). Pour l’État, contre l’État. Paris: Économica.
 • Aristote (1962). La
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.38.2.0038

Submission : 22 May 2018

Published : 25 Mar 2019

Tam Metin (PDF)

From the Rule to the Exception: Beyond Developmentalism and Culturalism to the Capabilities of Historical Sociology

Open Access

Öz

The paradigm of political development, based the projections of the mid-20th century’s idea of progress, left the central position it had occupied in comparative political science after World War II, first in quantitative research where the functionalist perspective was dominant, then in the culturalist approaches that were also nourished from anthropology. Drawing on theories of universalist political development, which purport social change to be uniform and teleogical just like social change, this article places the processes that directly contemplate the culturalist approaches that lean toward particularizing the processes of social change by placing extreme emphasis on tradition under the microscope. In addition, it aims to open these two approaches to debate the possibilities of historical sociology as an alternative. In line with this, the political developmental perspective, which unifies communities, will be examined through different manifestations by first claiming the field of inspiration and change to be an intrinsic process from classical sociology. Afterward, emerging culturalist approaches will be evaluated in parallel with inclusion of the concept of culture in analyses on social change, which in the social sciences has increasingly gained importance in the foreground of anthropology. Last to be emphasized will be the contributions of historical sociology, which stands out over these two poles and expresses a new interdisciplinary organization of social scientific knowledge in studies on the subject area of social and political change.

Anahtar Kelimeler

Social-and-political-change   Progress   Political-development   Modernization   Culturalism   Comparative-politics   Anthropology   Historical-sociology  

Sorumlu Yazar

Enes Kabakcı

Yazarlar

Enes Kabakcı

Kaynakça

 • Abélès, M., & Jeudy, H.-P. (1997). Anthropologie du politique. Paris: Armand Colin.
 • Almond, G. A. (1965). A developmental approach to political systems. World Politics, XVII(2),
 • 183–214.
 • Anderson, P. (1974b). Lineages of the absolutist state. London: New Left Books.
 • Anderson, P. (1974a). Passages from antiquity to feudalism. London: New Left Books.
 • Apter, D. (1955). The Gold Coast in transition. New Jersey: Princeton University Press.
 • Apter, D. (1967). The politics of modernization. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Apter, D. (1970). The role of traditionalism in the political modernization of Ghana and Uganda.
 • In D. Apter (Ed.), Some conceptual approaches to the study of modernization. New Jersey:
 • Englewood Cliffs.
 • Apter, D. (1972). Ghana in transition. New Jersey: Princeton University Press.
 • Apter, D. (1988). Pour l’État, contre l’État. Paris: Économica.
 • Aristote (1962). La
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/SJ.38.2.0038

Submission : 22 May 2018

Published : 25 Mar 2019

Tam Metin (PDF)